IT EXECUTIVE

NHIỆM VỤ CHÍNH

MAIN DUTIES

1.      Đối với Phòng CNTT:

Work with IT Department:

-          Kiểm tra, giám sát vận hành hệ thống máy chủ, các kênh truyền lease-line, internet, tổng đài điện thoại.

Check and monitor server system operation, lease-line transmission channels, internet, telephone exchange.

-          Quản lý vận hành, di dời lắp đặt cấu hình các thiết bị Wifi, Camera, máy chấm công.

Manage operation, relocate and install wifi devices, camera, Time Recorder.

-          Cài đặt bàn giao thiết bị máy tính, máy in, các thiết bị phụ trợ, các chương trình theo quy định cho người sử dụng.

Install and hand over computer equipment, printers, ancillary equipment, programs as prescribed to the user.

-          Xử lý, khắc phục các vấn đề của người dùng liên quan các thiết bị tin học.

Handling and overcoming users' problems related to information technology devices.

-          Tham gia xây dựng các quy trình, quy định, tài liệu hướng dẫn, mẫu biểu, các kế hoạch của bộ phận.

Participate in developing processes, regulations, documentation, forms, plans of the department.

-          Lập lịch, tiến hành bảo trì định kỳ các thiết bị (phần cứng, phần mềm), hướng dẫn người sử dụng đúng quy cách.

Schedule, perform periodic maintenance of equipment (hardware, software), guide users in the correct way.

-          Khảo sát đánh giá tư vấn Trưởng bộ phận về chương trình, thiết bị phù hợp và mang lại hiệu quả trong công việc.

Survey, evaluate and advise the Head of Department about programs, suitable and effective equipment at work.

-          Quản lý kho thiết bị dự phòng, đảm bảo sự sẵn sàng cho các hệ thống hoạt động.

Manage the backup equipment warehouse, ensure readiness for operating systems.

-          Quản lý chi phí đối với các hạng mục được giao (mực in, điện thoại, internet).

Managing expenses for assigned items (ink, phone, internet).

-          Thực hiện các công việc trong phạm vi nghiệp vụ theo sự phân công của Trưởng bộ phận CNTT. Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc được giao.

Perform tasks within the job description as assigned by the IT Manager. Responsible for the progress and quality of assigned work.

2.      Phối hợp với các phòng ban/bộ phận khác:

Work with other departments:

-          Phối hợp với các phòng ban khác đối với các công việc có liên quan bộ phận CNTT như di dời thiết bị, kiểm kê tài sản CNTT,..

Coordinate with other departments for IT related work such as relocating equipment, inventory of IT assets, etc.

-          Theo dõi việc tạm ứng, thanh toán đối với các khoản mục được giao đúng hạn.

Follow cash in advance and payments for items delivered on time.

-          Phối hợp với các bộ phận khác trong việc kiểm kê tài sản, đánh giá thiết bị.

Coordinate with other departments in asset inventory, equipment evaluation.

3.      Công việc khác:

Other tasks:

-          Thực hiện các công việc trong phạm vi nghiệp vụ theo sự phân công của Trưởng bộ phận CNTT và báo cáo công việc định kỳ.

Perform tasks within the scope of operation as assigned by the IT Manager and periodic work reports.

-          Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc được giao.

Responsible for the progress and quality of assigned work.

BÁO CÁO

REPORTING

Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng Bộ phận CNTT

Report directly to: IT Manager

Báo cáo gián tiếp cho:

Report indirectly to:

YÊU CẦU VÀ KỸ NĂNG

JOB SKILLS AND QUALIFICATIONS

1.      Kiến thức: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, ưu tiên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ Thuật,...

Academic Background: College or University graduate, preferred in Information Technology, Engineering,…

2.      Kinh nghiệm làm việc: Có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Working Experience: Have 3 years of working experience in the same position.

3.      Kỹ năng máy tính: MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Hệ thống mạng,…

Computer Skills: MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Network systems,…

4.      Ngoại ngữ: Tiếng anh tốt.

Language Skill: Good in English both speaking and listening.

5.      Yêu cầu cụ thể khác: Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, đàm phán...

Other Specific Requirements: Excellent communication, listening, negotiation skills,…

QUYỀN LỢI: 

  • Được hưởng các chế độ khác theo Luật định
  • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
  • Được đào tạo nghiệp vụ, báo cáo Quản lý
  • Mức lương từ xtr đến xxtr 

ỨNG TUYỂN: